Darmowa dostawa od 299,00 zł

Regulamin Sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wenko-sklep.pl (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez EDAXO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Sprzedający), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696921, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8992701105, oraz numerem ewidencyjnym REGON: 021332131.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Klientowi Sklepu internetowego (dalej też: Kupującemu) kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: EDAXO sp. z o.o. Panattoni Park Wrocław City Logistics II, budynek 2 (brama T4), ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław,
  2. numer telefonu: tel.: 71 308 71 17; (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora telekomunikacyjnego),
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@wenko-sklep.pl.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Konieczne jest też posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej oraz dostępu do sieci internetowej, a w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, również aktywnego numeru telefonu.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny towarów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji zakupowej użytkownika lub Kupującego.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata, albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2 Transakcja

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach Sklepu internetowego lub w formie telefonicznej.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania i adresu dostawy, adresu e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
 3. Kupujący, który chce dokonać zakupów towarów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych w § 2 ust. 2, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Kupującemu w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. W przypadku, gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych danych (firma, NIP), to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Sprzedający potwierdzi Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Kupującemu będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanemu dalej „Przedsiębiorcą – Konsumentem”, zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 6. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 8. W przypadku wyboru metody płatności "przedpłata" i nieopłacenia zamówienia przez Klienta w ciągu 7 dni od zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy sprzedaży oraz zdjęcia rezerwacji towaru. Brak zapłaty we wskazanym terminie stanowi ważną przyczynę pozwalającą Sprzedawcy na odstąpienie od umowy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o odstąpieniu od Umowy, podając powód takiego odstąpienia.

§ 3 Płatność

 1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl,
  3. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
  4. płatność za pobraniem,
  5. bonem towarowym.
 2. Przelew bankowy na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego oznacza, że realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy 88 1140 2017 0000 4902 1307 8882 w serwisie mBank.
 3. Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności oznacza, że realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Płatność za pobraniem oznacza, że realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Poprzez wskazanie numeru bonu w dedykowanym formularzu podczas składania zamówienia w Sklepie internetowym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz weryfikacji poprawności przekazanego przez Kupującego kodu bonu towarowego).
 6. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto 88 1140 2017 0000 4902 1307 8882 w serwisie mBank (w przypadku płatności przelewem na konto).
 7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, w szczególności z tytułu opłat wynikających z wybranej metody płatności.

§ 4 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dostawa towarów realizowana jest na adres dostawy podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Sprzedający nie ma obowiązku weryfikacji poprawności adresu dostawy wskazanego przez Kupującego. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy, bądź nieodebrania przesyłki w terminie pod wskazanym przez Kupującego adresem, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca może naliczyć na rzecz Kupującego dodatkowe koszty wynikające z tego tytułu (w szczególności koszty ponownego dostarczenia towaru do Kupującego lub koszty zwrotu towaru do magazynu Sprzedającego).
 3. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego i wynosi od 24 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu lub na adres e-mail podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią Sklepu internetowego oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.
 7. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności lub w miejscu udostępnienia towaru przez Kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z kopią dokumentu sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 8. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 9. Koszt dostawy towaru przez kuriera widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Kupującemu, lub osobie trzeciej przez niego wskazanej, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 12. Kupujący, o którym mowa w ust. 11 jest zobowiązany do dokonania badania przedmiotu zamówienia pod kątem występujących w nim wad, niezwłocznie przy jego odbiorze. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:
  1. 14 dni od dnia otrzymania towaru, na zasadach wynikających z ustawy o prawach konsumenta,
  2. w terminie 365 dni od dnia otrzymania towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie określonych dalej jako „Dodatkowe prawo odstąpienia”.
 2. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego, które może zostać wysłane pocztą na adres: EDAXO sp. z o.o., PANATTONI PARK WROCŁAW CITY LOGISTICS II, budynek 2, Brama T4, ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław; może to także zrobić drogą elektroniczną wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres: sklep@wenko-sklep.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane po terminie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Procedura zwrotu:
  1. Należy pobrać i wydrukować formularz zwrotu,
  2. Należy odpowiednio zabezpieczyć oraz zapakować odsyłany towar,
  3. Należy włożyć wypełniony formularz zwrotu do paczki z odsyłanym produktem i zaadresować paczkę na adres sklepu: EDAXO sp. z o.o., PANATTONI PARK WROCŁAW CITY LOGISTICS II, budynek 2, Brama T4, ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku wysłania przez Kupującego, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta).
 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru).
 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący powinien należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności odpowiedzialność Kupującego dotyczy dostarczenia towaru w stanie niekompletnym, bądź ze śladami użytkowania lub uszkodzenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej dla Kupującego kwoty o równowartość spadku wartości towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności dla Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 10. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres mailowy Kupującego.
 11. Sprzedawca oświadcza, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Dodatkowe prawo odstąpienia przysługuje Kupującemu, o którym mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu wyłącznie w stosunku do towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie oryginalne opakowania, plomby, metki, elementy zabezpieczające, itp., które umieszczone były na towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Ocena stanu towaru przysługuje Sprzedawcy, który podda taki towar badaniu przez wskazanego specjalistę i oceni możliwość jego ponownej sprzedaży jako towar pełnowartościowy.
 13. Towar, który nie spełnia warunków dla Dodatkowego prawa odstąpienia zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
 14. Zwrot środków z tytułu towaru zwracanego w ramach Dodatkowego prawa odstąpienia Sprzedawca dokonuje jedynie w formie bonu towarowego poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią Sklepu internetowego. Sprzedawca nie zwraca Kupującemu kosztów dostarczenia rzeczy, ani innych dokonanych przez niego płatności.

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej (niezgodności towaru z umową), Kupujący ma prawo, o ile dokonał zakupu jako Konsument lub Przedsiębiorca Konsument do złożenia Sprzedawcy reklamacji zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta lub gwarancji, zgodnie z postanowieniami art. 577 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego paragrafu.
 2. Kupujący, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c. zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyraża zgodę na ograniczenie przez Sprzedawcę odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach opisanych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz niniejszego paragrafu, jedynie do żądania przez Kupującego wymiany przedmiotu zakupu, naprawy lub obniżenia jego ceny. W przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia przez Kupującego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma on obowiązek zgłoszenia ich niezwłocznie do Sprzedawcy. Kupujący taki, traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli nie zbadał przedmiotu zamówienia w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Sprzedającego za szkody wyrządzone Kupującemu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres sklep@wenko-sklep.pl. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada oraz, jeżeli jest to możliwe, przedstawić dokumenty pozwalające na jej stwierdzenie. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji, a w przypadku nieuznania reklamacji, przedstawi uzasadnienie swojej decyzji.
 5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów.
 6. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać drogą mailową pod adresem: sklep@wenko-sklep.pl.
 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sprzedającego jest Dział Reklamacyjny.
 9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 10. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

§ 7 Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone w witrynach Sklepu internetowego (w szczególności logo Sprzedawcy, zdjęcia produktów, grafiki, opisy produktów) stanowią własność EDAXO sp. z o.o. i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kupujący nie ma prawa do powielania, kopiowania, rozpowszechniania w całości lub części lub do jakichkolwiek innych czynności względem treści, które to czynności stanowiłyby naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 8 Zasady publikacji opinii produktowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że na stronie Sklepu internetowego udostępnia funkcjonalność polegającą na zamieszczaniu opinii na temat oferowanych produktów.
 2. EDAXO sp. z o.o. dokłada starań, aby opinie na temat towarów oferowanych w Sklepie internetowym były zamieszczane wyłącznie przez osoby, które faktycznie dokonały zakupu towaru. Weryfikacja, czy opinię zamieściła osoba, która kupiła dany towar, odbywa się w oparciu o podany przez użytkownika adres e-mail. Weryfikowany adres e-mail musi być taki sam jaki został podany w zamówieniu z ocenianym towarem.
 3. Powiązana z zamówieniem opinia jest odpowiednio oznaczona na stronie produktu jako „Potwierdzony zakup” lub w inny podobny i jednoznaczny sposób.
 4. Sprzedawca w miarę posiadanych przez siebie możliwości technicznych może prezentować zweryfikowane i potwierdzone zakupem opinie produktowe pochodzące z innych prowadzonych przez siebie lub w swoim imieniu serwisy internetowe, w tym prowadzone przez spółki powiązane kapitałowo.
 5. Opinie mogą być moderowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania opinii zawierających: wulgaryzmy, teksty reklamowe, wypowiedzi niezwiązane z towarem, a także obraźliwe wobec innych użytkowników serwisu, osób trzecich, instytucji, opinii sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, opinii, które generowane są przez automaty, naruszają prawa osób trzecich lub gdy są kolejną opinią dotycząca tego samego produktu wystawioną przez tego samego użytkownika, itp.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez spółkę EDAXO sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 3. EDAXO sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane:
  1. spółce PayPro S. A. (operatorowi płatności), jako administratora danych (ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24.pl.
  2. spółce ING Bank Śląski S.A. (operatorowi płatności), jako administratora danych (ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez imoje.
 4. Sprzedawca szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym Polityka Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki EDAXO sp. z o.o., Panattoni Park Wrocław City Logistics II, budynek 2 (brama T4), ul. Targowa 3, 52-326 Wrocław.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2024 r. i dotyczy umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.
pixel