Darmowa dostawa od 299,00 zł

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Wenko - sklep.pl , prowadzony pod adresem wenko-sklep.pl (Witryna) przez Emako.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej 55-080, na ul. Ryszarda Chomicza 13F. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z wenko-sklep.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Sklep internetowy przetwarza dane zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku. 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest EMAKO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 13F, KRS: 0000696921, NIP: 8992701105, REGON: 021332131 (dalej: Spółka, My) - właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem wenko - sklep.pl (dalej: Witryna”).

II. JAKIE SĄ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym do: 

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności Witryny;
 • zakładania i zarządzania Państwa kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;

kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie nałożonych na Spółkę obowiązków prawnych – wynikających m.in. z prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są: 

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział;
 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Spółki oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzania badań i analiz Spółki między innymi pod kątem funkcjonalności tego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośrednio własnych usług Spółki , towarów Oficjalnego Sklepu Wenko - sklep.pl lub usług i towarów naszych kontrahentów;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych; 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany (profilowanie). Za pomocą profilowania Spółka dokonuje analizy lub oceny osobistych preferencji oraz zainteresowań, umożliwiających lepsze przygotowanie spersonalizowanej oferty oraz dostosowanie reklam behawioralnych. 

W przypadku Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celach:

 • Marketingowych (prezentacja oferty handlowej) poprzez kontakt w ramach dostępnych i zaakceptowanych kanałów komunikacji, w szczególności przez e-mail, portal Facebook, powiadomienia push oraz SMS;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, (dopasowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert uzależnione jest od ustawień wprowadzonych w ramach konta). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki ją wyrażono.  

 

III. DANE ZBIERANE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY ZA POMOCĄ PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zblokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowane opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może także gromadzić dane zbierane zwyczajowo przez administratorów systemów internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj Platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który została załadowana strona, na której web beacon został umieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

 

IV. DANE ZBIERANE PRZEZ SPÓŁKĘ PODCZAS REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Spółka będzie zbierała od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, przede wszystkim w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 

a) w przypadku osób prywatnych: 

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania zamawiającego,

3) adres zamieszkania na jaki ma być dostarczona przesyłka (jeśli inny niż adres zamawiającego),

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu,  

b) w przypadku firm chcących otrzymać FVAT lub wyrażających chęć podjęcia stałej współpracy ze Sklepem Internetowym: 

1) nazwę firmy,

2) NIP,

3) adres siedziby firmy,

4) adres dostawy przesyłki (jeśli jest inny niż adres siedziby firmy),

5) adres poczty elektronicznej,

6) numer telefonu.  

Przepisów RODO nie znajduje zastosowania do osób prawnych.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z funkcjonalności serwisu. 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym, a także naszym kontrahentom na podstawie stosownych umów lub porozumień. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

W celu zapewnienia rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.   

Inne dane osobowe uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

VII. TECHNICZNE ŚRODKI BEZPIECZEŃŚTWA I PAŃSTWA OBOWIĄZKI

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Środki stosowane przez Spółkę są adekwatne do sposobu przetwarzania danych i obejmują zabezpieczenia: 

 • fizyczne,
 • sprzętowe,
 • proceduralne,
 • systemowe,
 • organizacyjne. 

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swoje hasło oraz login do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie poza procesem logowania na Witrynie oraz podczas chęci złożenia dyspozycji telefonicznej modyfikacji złożonego zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 

VIII.  PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA I SPOSÓB ICH EGZEKWOWANIA  

Gwarantujemy realizowanie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Prawo sprostowania danych osobowych polega na możliwości żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych jeżeli są one nieprawidłowe. 

Prawo dostępu do Państwa danych osobowych polega na możliwości uzyskania od Spółki  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

 • cele przetwarzania,
 • kategorie posiadanych danych osobowych
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
 • planowany okres przechowywania danych osobowych,
 • przysługujące prawa,
 • źródło pozyskanych danych,
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

Prawo usunięcia danych przysługuje Państwu gdy:

 • dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;
 • cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; 
 • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; 
 • obowiązek usunięcia wynika z przepisów obowiązującego prawa;
 • dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz dziecka. 

Prawo ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Państwu gdy:

 • dane są nieprawidłowe (ograniczenie trwa przez okres umożliwiający weryfikację prawidłowości danych);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a nie zostało wykorzystane prawo usunięcia danych;
 • dane nie są już Spółce potrzebne, lecz mogą służyć Państwu do dochodzenia roszczeń lub obrony;
 • został złożony sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia zasadności sprzeciwu 

Prawo przeniesienia danych polega na możliwości:

 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały Spółce dostarczone, oraz 
 • żądania przesłania przez Spółkę danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Spółki jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany 

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu gdy:

przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. 

W celu realizacji przysługujących uprawnień mogą się Państwo do nas zwrócić przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych:

adres e-mail: rodo@emako.pladres pocztowy: ul. Ryszarda Chomicza 13F, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska.   

Organem nadzorczym wobec Spółki w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się z naruszeniem zasad wynikających z RODO. 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na Witrynie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę.  Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 

W przypadku jakichkolwiek skarg, wniosków lub wątpliwości, przed zwróceniem się do organów publicznych w pierwszej kolejności rekomendujemy kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu danych znajdujących się w pkt VIII. 

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel